بودجه بندي سالانه كتاب رياضي پايه اول دوره‌ي راهنمايي سال تحصیل 88-87

ماه

هفته

صفحات

محتوا

مهر

اول

1-7

يادآوري – آموزش راهبرد رسم شكل

دوم

8-22

آموزش راهبرد زير مسئله- مقسوم عليه- عدد اول- نمودار مقسوم عليه ها- ب.م.م

سوم

23-30

ادامه‌ي درس مقسوم عليه – مضرب- ك.م.م

چهارم

31-37

رسم ا- توان- ساده كردن عبارت هاي توان دار

آبان

اول

38-44

كسر متعارفي- عدد مخلوط- تساوي كسرها

دوم

45-49

جمع و تفريق كسرها – ضرب كسرها

سوم

50-56

آموزش راهبرد حل مسئله ساده تر- تقسيم كسرها- رسم 2

چهارم

57-61

نسبت و تناسب ( مقدار هاي متناسب- طرح يك مسئله)

آذر

اول

62-69

ادامه‌ي نسبت و تناسب ( تسهيم به نسبت)- يادآوري( مفاهيم اعداد اعشاري)

دوم

70-73

آموزش راهبزد الگو يابي- ضرب عددهاي اعشاري

سوم

74-81

يادآوري انواع خط- نيم خط و پاره خط- انطباق و تساوي دو شكل- مقايسه‌ي دو پاره خط

چهارم

82-89

اندازه‌ي يك پاره خط- رسم 3 حل مسئله( راهبرد جدول نظام دار)- نامگذاري زاويه

دي

اول

90-97

مقايسه‌ي دو زاويه- انواع زاويه و واحد آن- دو زاويه‌ي متمم و مكمل

دوم

98-110

دايره و رسم مثلث- رسم 4- تمرين دوره‌اي 1

سوم

-------

امتحانات نوبت اول

چهارم

111-118

تقسيم اعشاري- يادآوري تقسيم- تقسيم عددهاي اعشاري- آموزش راهبرد حدس و آزمايش

بهمن

اول

119-124

پيشروي در تقسيم- تعيين خارج قسمت و باقي مانده- رسم 5

دوم

125-135

عدد صحيح- قرينه‌ي عددهاي صحيح- بردار صحيح

سوم

136-143

جمع عددهاي صحيح

چهارم

144-150

ادامه جمع عددهاي صحيح- تفريق عددهاي صحيح

اسفند

اول

151-156

تفريق عددهخاي صحيح- رسم 6

دوم

157-160

مقدار تقريبي- روش قطع كردن

سوم

161-165

مقدار تقريبي روش گرد كردن- تعريف آمار- جدول داده ها

چهارم

166-170

رسم نمودارهاي آماري و تمرينات آمار

فروردين

اول

-------

-----------------------------------------------

دوم

-------

-----------------------------------------------

سوم

171-175

تساوي مثلث ها

چهارم

176-178

تساوي مثلث ها

ارديبهشت

اول

179-183

عمود و عمود منصف

دوم

184-186

ترسيم هاي هندسي

سوم

187-191

ادامه ترسيم هاي هندسي- رسم 7

چهارم

192-198

تمرين دوره‌اي 2 و مرور مطالب

خرداد

اول

-------

امتحانات نوبت دوم

دوم

-------

امتحانات نوبت دوم

سوم

-------

امتحانات نوبت دوم

چهارم

-------

امتحانات نوبت دوم

بودجه بندي سالانه كتاب رياضي پايه دوم دوره‌ي راهنمايي سال تحصیل88-87

ماه

هفته

صفحات

محتوا

مهر

اول

1-6

یاداوری - معرفي مجموعه- قرار دادها و نمادها- زير مجموعه

دوم

7-13

ادامه‌ي زير مجموعه- رسم شكل- عدد صحيح( يادآوري)- بردار صحيح

سوم

14-19

قرينه‌ي يك عدد صحيح- جمع عددهاي صحيح- مختصر نويسي- جمع دو عدد- قرينه‌ي مجموعه

چهارم

20-27

جمع دو عدد( ادامه)- تفريق عددهاي صحيح

آبان

اول

29-40

ضرب عددهاي صحيح- راهبرد جدول نظام دار- تقسيم عددهاي صحيح- رسم 1

دوم

41-44

توان( يادآوري)، ضرب و تقسيم عددهاي توان دار با پايه هاي مساوي

سوم

45-50

ضرب و تقسيم عددهاي توان دار با توان مساوي – شمارش

چهارم

51-57

تبديل مبنا- راهبرد الگو يابي- كاربرد مبناها

آذر

اول

58-61

رسم2- مفهوم جذر- جذر حاصل ضرب و حاصل تقسيم- عددهاي منفي جذر ندارند.

دوم

62-70

محاسبه‌ي جذر تقريبي- راهبرد حذف حالت هاي نامطلوب

سوم

72-79

مثلث قائم الزاويه

چهارم

80-92

توازي- راهبرد زير مسئله- رسم 3

دي

اول

93-98

زاويه و مثلث – راهبرد حل مسئله‌ي ساده تر

دوم

99-104

چهار ضلعي ها

سوم

105-112

ادامه‌ي چهار ضلعي ها- رسم4 -تمرين دوره‌اي 1

چهارم

-------

امتحانات نوبت اول

بهمن

اول

113-118

معرفي عدد گويا

دوم

119-126

جمع عددهاي گويا- تفريق عددهاي گويا

سوم

127-133

ضرب و تقسيم عددهاي گويا- رسم 5

چهارم

134-141

عبارت هاي جبري

اسفند

اول

141-146

عبارت هاي جبري- معادله

دوم

146-153

ادامه‌ي معادله- راهبرد تشكيل معادله

سوم

155-162

رسم 6- مختصات

چهارم

163-170

ادامه‌ي درس مختصات- راهبرد حدس و آزمايش

فروردين

اول

-------

-----------------------------------------------

دوم

-------

-----------------------------------------------

سوم

171-177

مفهوم مساحت- مساحت شكل هاي هندسي

چهارم

177-180

مساحت دايره

ارديبهشت

اول

181-184

تقارن محوري- تقارن مركزي

دوم

184-189

تقارن ( ادامه) – رسم 7- واحد حجم

سوم

189-195

محاسبه‌ي حجم هاي منشوري- منشور

چهارم

196-205

حل كردن تمرينات درس حجم- تمرين دوره‌اي 2

خرداد

اول

-------

امتحانات نوبت دوم

دوم

-------

امتحانات نوبت دوم

سوم

-------

امتحانات نوبت دوم

چهارم

-------

امتحانات نوبت دوم

بودجه بندي سالانه كتاب رياضي پايه سوم دوره‌ي راهنمايي سال تحصیل 88-87

ماه

هفته

صفحات

محتوا

مهر

اول

1-9

یاداوری - اعداد طبيعي- اعداد اول و مركب- چگونگي تعيين اعداد اول- حل مسئله

دوم

10-15

توان- جذر

سوم

16-21

جذر اعداد اعشاري- امتحان جذر- مجموعه هاي اعداد- اعداد طبيعي- اعداد صحيح- قرينه ها

چهارم

22-27

جمع اعداد صحيح- تفريق اعداد صحيح

آبان

اول

28-33

مجموعه‌ي اعداد گويا- تساوي كسرها- حمع و تفريق اعداد گويا

دوم

34-38

ضرب و تقسيم اعداد گويا- بردار- مشخص كردن نقطه در صفحه- بردار انتقال- مختصات بردار انتقال

سوم

39-45

تساوي بردارها- جمع بردارهاي هم مبدأ و... ضرب يك عدد در بردار

چهارم

46-51

بردار هاي واحد مختصات- عبارتهاي جبري

آذر

اول

52-57

پيدا كردن مقدار عددي يك عبارت جبري- ساده كردن يك عبارت جبري- توزيع پذيري ضرب نسبت به جمع و تفريق

دوم

58-65

معادله- روش حل معادله- راهبرد تشكيل معادله- حل معادلات كسري

سوم

66-71

دايره- وضعيت نقطه و دايره- وضعيت خط و دايره نسبت به هم- زاويه‌ي مركزي

چهارم

72-76

زاويه‌ي مخاطي- تقسيم دايره به كمانهاي مساوي- چند ضلعي هاي منتظم

دي

اول

77-83

پيدا كردن رابطه‌ي فيثاغورث- استفاده از رابطه‌ي فيثاغورث

دوم

84-89

دوران- مجموعه‌ي دورانهاي يك شكل

سوم

-------

تمرين دوره‌اي 1

چهارم

-------

آزمون نوبت اول

بهمن

اول

94-98

مجموعه اعداد حقيقي

دوم

99-103

آمار- ميانگين

سوم

104-110

معادله خط 1- رسم خطي كه معادله‌ي آن داده شده است، نمودار مجموعه‌اي از نقاط صفحه

چهارم

111-116

معادله خط 2( خطهاي غير مبدأ گذر) – شيب خط

اسفند

اول

117-120

صورت ديگرمعادله خط- خطهاي موازي با محورها

دوم

121-126

دستگاه معادله هاي خطي- راهبرد تشكيل معادله( دستگاه معادلات)

سوم

127-131

خطوط موازي متساوي الفاصله- تقسيم پاره خط به قطعات مساوي- قضيه‌ي تالس

چهارم

132-134

عكس، قضيه‌ي تالس- نتيجه‌ي رابطه‌ي تالس

فروردين

اول

-------

-----------------------------------------------

دوم

-------

-----------------------------------------------

سوم

135-139

تشابه( شكلهاي متشابه)

چهارم

140-144

تشابه دو مثلث

ارديبهشت

اول

145-147

حجم هرم- حجم مخروط

دوم

148-150

حجم كره

سوم

151-155

حل تمرينهاي دوره اي

چهارم

-------

مرور مطالب

خرداد

اول

-------

آزمون نوبت دوم

دوم

-------

آزمون نوبت دوم

سوم

-------

آزمون نوبت دوم

چهارم

-------

آزمون نوبت دوم

+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ جمعه بیست و پنجم بهمن 1387 ] منتظر نظرات شما هستیم |


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ شنبه سی ام آذر 1387 ] منتظر نظرات شما هستیم |

نکاتي که قبل از طرح سئوال لازم است مورد توجه قرار گيرد :

1.هدف از طرح سئوال و منظور از ادامه آن مشخص باشد.معلم بايد بداند به چه منظوري سئوال را مطرح مي نمايد و چه رفتاري را در پي طرح سئوال از دانش آموز يا دانش آموزان انتظار دارد.

2.سئوال در زمينه مورد بحث باشد.اين امر امکان پذير نيست مگر اينکه قبل از طرح سئوال در مورد آن فکر کرده باشد.

3.بيان سئوال ، جالب و برانگيزنده علاقه باشد.به طور مثال فرض کنيد که هدف معلم اين است که دانش آموزان به اين نتيجه برسند که مجموعه اعداد صحيح و مثبت تحت عمل تفريق بسته نيست.از يک نفر سئوال مي کند که آيا هميشه حاصل تفريق دو عدد صحيح و مثبت يک عدد صحيح و مثيت است ؟ بعد جواب مثبت يا منفي دانش آموز مخاطب را در کلاس درس به بحث مي گذارد و با بيان مثالهاي نقض توسط خود دانش آموزان مطلب را تفهيم مي کند.اين مسئله مي تواند در دانش آموزان انگيزه ايجاد نمايد.

4.سئوال خوش تعريف ، واضح و روشن باشد.يعني دانش آموز منظور از سئوال را به طور کامل درک کرده و مفهوم آن را برايش روشن باشد.در واقع بايستي سعي شود که انتظار مشخص از دانش آموز در ارائه جواب وجود داشته باشد.

5.به محتوي ، هدف ، بيان ، زمان طرح و مخاطب سئوال قبل از طرح آن فکر شود.اگر به نکات ذکر شده در طرح سئوال دقت نشود ، جنبه هاي منفي و اثرات سئوال باقي مي ماند.مثلاً اگر به مخاطب سئوال قبل از طرح آن فکر نشود و از يک دانش آموز بسيار ضعيف ، سئوالي بسيار مشکل پرسيده شود ، بديهي است که عدم جوابگويي به آن اتکاء به نفس را که يکي از عوامل مهم يادگيري است در او از بين خواهد برد.

+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387 ] منتظر نظرات شما هستیم |

نمونه فرم طرح درس رياضي

مشخصات كلي

شماره طرح : مجري:

نام درس: تاريخ اجرا:

موضوع درس: مدت اجراء:

هدف

1) كلي:

2) جزئي:

3) رفتاري:

 

 


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ پنجشنبه چهاردهم آذر 1387 ] منتظر نظرات شما هستیم |