تست1

در شکل مقابل وتر های AB و CD بر هم عمودند . اندازه ی کمان کدام است؟  

 

 

 

د) ˚110

ج) ˚120

ب) ˚55

الف) ˚60

 

 


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ شنبه دهم دی 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

در هر یک از شکل های زیر مقادیر مجهول را بیابید.

در تمامی شکل ها O مرکز دایره است.

تصویر 1:

حل:


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ جمعه نهم دی 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

دایره و چند ضلعی های منتظم :

چند ضلعی منتظم: چند ضلعی که تمام اضلاع آن با هم و همه ی زاویه هایش نیز با هم مساوی باشند یک چند ضلعی منتظم نامیده می شود . مانند مربع که یک چهار ضلعی منتظم است.

 

رسم چند ضلعی منتظم:

برای رسم یک n ضلعی منتظم کافی است دایره ای را به n قسمت مساوی تقسیم کرده و نقاط تقسیم را به هم وصل کنیم .


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ دوشنبه پنجم دی 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

دایره ی محیطی مثلث:

سه عمود منصف اضلاع یک مثلث بر یک نقطه مانند O می گذرند. می دانیم فاصله ی O از سه رأس مثلث به یک فاصله است، یعنی OA=OB=OC . (با توجه به مبحث تساوی مثلث ها)

اگر به مرکز O و شعاع مثلأ OA دایره ای رسم کنیم این دایره بر دو رأس دیگر مثلث نیز عبور خواهد کرد . به این دایره ، دایره ی محیطی مثلث می گویند .


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ شنبه سوم دی 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

دایره ی محاطی مثلث :

3 نیمساز زوایای داخلی مثلث یکدیگر را در یک نقطه مانند o قطع می کنند.می دانیم فاصله ی نقطه ی o از 3 ضلع مثلث به یک فاصله است (با توجه به مبحث تساوی مثلث ها)؛ یعنی اگر عمودی ها ی OK ،OH و OE را بر اضلاع مثلث فرود آوریم ،داریم : OE=OH=OK


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ شنبه سوم دی 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

زاویه ی محاطی:

زاویه ی محاطی زاویه ای است که رأس آن روی دایره و اضلاع آن دو وتر از همان دایره باشند .

در شکل مقابل زاویه ی یک زاویه ی محاطی است و کمان BC ، کمان مقابل آن می باشد.


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ پنجشنبه یکم دی 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
زاویه ی مرکزی:

زاویه ای که رأس آن مرکز دایره باشد زاویه ی مرکزی نامیده می شود.

در شکل مقابل زاویه ی AOB یک زاویه مرکزی است و کمان AB کمان مقابل آن می باشد.


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ پنجشنبه یکم دی 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
وضع یک خط و یک دایره نسبت به هم:

خط و دایره نسبت به هم سه حالت دارند:

1. خط خارج دایره است که در این صورت فاصله ی خط تا مرکز دایره از شعاع بزرگتر است. یعنی  d


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ سه شنبه بیست و نهم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

دایره: (circle)

 


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ دوشنبه بیست و هشتم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

تست1

محیط مثلث ABC برابر 35cm است . طول ضلع AC کدام است؟

ب) 12

الف) 7

د) 16

ج) 14 ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ شنبه بیست و ششم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

 

 

1. به دو طرف معادله می توان مقادیری اضافه یا کم کرد.

2. دو طرف یک معادله را می توان در عددی غیر صفر ضرب کرد.

3. دو طرف یک معادله را می توان بر عددی غیر صفر تقسیم کرد.


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ جمعه بیست و پنجم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

معادله equation

معادله به معنی برابر کردن ،مساوی کردن ، هم وزن کردن دو چیز و هم وزنی می باشد و در ریاضی تساوی دو عبارت جبری که به ازای مقادیر معین صحیح میباشد را معادله گویند . هر تساوی به صورت 13=5+a یا 20=4x را یک معادله می نامیم


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ جمعه بیست و پنجم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

تست1

در صورتی که بدانیم آنگاه حاصل چند است؟

 

د) 5

ج)  صفر

ب)

الف)  

 


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
در این قسمت به روش زیر عمل می کنیم:

عبارتی جبری به شما نشان داده می شود. با دقت به عملیات انجام شده و تجزیه و تحلیل آن نظر خود را در مورد درستی یا نادرستی محاسبات بیان کنید. سپس روی قسمت «نتیجه» کلیک کنید تا جواب درست را مشاهده کنید. انشاء الله علاوه بر یادگیری نکات مربوط به این قسمت باعث گسترش مهارتهای شما نیز باشد.


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ سه شنبه بیست و دوم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

فاکتور گیری:

عبارت ab+ac را در نظر بگیرید. اگر این عبارت جبری را به صورت a(b+c)d  بنویسیم، به طوریکه a قسمت مشترک دو عبارت را تشکیل می دهد، اصطلاحا می گوییم از a فاکتور گرفته ایم. فاکتورگیری یکی از روشهای تبدیل یک عبارت جبری به صورت حاصل ضرب می باشد.

نکته: برای بدست آوردن قسمت غیر مشترک از تقسیم کمک بگیرید.

مثال: عبارت  3a۲ت+ 6ab را به صورت ضرب دو عبارت جبری بنویسید.

حل:

+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ شنبه نوزدهم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

تقسیم عبارتهای جبری:

برای تقسیم چند جمله ای بر یک حمله ای کافی است که تک تک جملات چند جمله ای را بر یک جمله ای تقسیم کنیم. برای محاسبه حاصل تقسیم ضرایب عدی بر هم تقسیم می شوند و قسمتهای حروفی نیز در صورت امکان با هم ساده خواهند شد.

مثال:

 

+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ شنبه نوزدهم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
اتحاد ها:

اتحاد ها تساوی های جبری هستند که به ازای تمام مقادیر حقیقی درست می باشند. برای آسان شدن محاسبه از اتحاد ها کمک می گیرند. با کاربرد بیشتر اتحاد ها در دوره دبیرستان آشنا خواهید شد.


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ شنبه نوزدهم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
توزیع پذیری ضرب نسبت به جمع و تفریق

خاصیت توزیع پذیری یا پخشی یکی از خاصیت های ضرب است.

مردم برای خرید و فروش و محاسبه قیمت اجناس از این خاصیت زیبا فراوان استفاده می کنند.


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ شنبه نوزدهم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

اشکال هندسی و عبارت جبری:

شکل های هندسی دارای ویژگی های زیادی هستند. مثلث را در نظر بگیرید دریایی از خصوصیت های زیبا می باشد ، ویژگی های نهفته در این شکل یکی پس از دیگری موج می زنند و به سمت ما حرکت می کنند.


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ شنبه نوزدهم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

جبر: (algebra)

در لغت جبر مقابل کلمه اختیار است و به معنی ناچار کردن می باشد. جبر و مقابله قسمتی از ریاضیات است که در آن برای حل مجهولات حروف و علامات را به جای اعداد به کار می برند.


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ شنبه نوزدهم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

تست1

در شکل زیر ، مختصات بردار کدام گزینه است؟

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ پنجشنبه هفدهم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
  1. اگر باشند، دو بردار مساویند در صورتیکه .

مثال: مقادیر n , m را چنان بیابید که دو بردار برابر باشند.


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ پنجشنبه هفدهم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

بردار: (Vector)

بردار پاره خطی است جهت دار که دارای ابتدا و انتها باشد؛

مانند بردار که ابتدایش A و انتهایش B  می باشد. گاهی اوقات نیز بردار را با یک حرف نشان می دهند؛ مانند بردار


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ جمعه یازدهم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
1- در شکل مقابل زاویه ی از رابطه ی زیر بدست می آید . این زاویه از برخورد دو وتر دلخواه در داخل دایره بوجود آمده است.


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ سه شنبه هشتم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

مختصات:

برای مشخص کردن نقاط صفحه می توانیم دو محور عمود بر هم با مبدأ مشترک در صفحه رسم کنیم. این دو محور را دستگاه مختصات می نامیم.


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ سه شنبه هشتم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

تست1

مجموعه ی با کدامیک از مجموعه های زیر مساوی است؟

 

د) {0,1}

ج) {1, 1-}

ب) {0}

الف)  {1}

 


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ پنجشنبه سوم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
1. قاعده دور در دور و نزدیک در نزدیک در تقسیم به صورت مقابل می باشد.  

2. حاصل ضرب هر عدد در وارون آن عدد مساوی یک می باشد.


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ چهارشنبه دوم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
مجموعه عددهای گویا

عدد گویا: (rational Number):

گویا صفت فاعلی از مصدر گفتن می باشد و در ریاضی هر عدد کسری مانند یا هر عددی که بتوان آن را به شکل یک کسر نوشت مانند 2- , 0 , 3+ , 2/3- , 25/0 که به ترتیب به شکل کسرهای نوشته می شوند ، را یک عدد گویا می نامیم.


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ چهارشنبه بیست و پنجم آبان 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
مجموعه عددهای صحیح

عدد صحیح:(integer)

صحیح به معنی تندرست، سالم و درست می باشد و هر یک از اعداد 0 , 1± , 2± , ... را یک عدد صحیح       می نامیم. مجموعه ی اعداد صحیح را با حرف که از کلمه آلمانی Zahlen به معنی «عدد صحیح» گرفته شده است، نمایش می دهند. این مجموعه عبارت است از:

{ ... , 3+ , 2+ , 1+ , 0 , 1- , 2- , 3- , ...} =


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ دوشنبه بیست و سوم آبان 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

 تست1

در یک عمل جذرگیری تقریبی از یک عدد، امتحان آن به صورت 23<1+12×2 شده است. آن عدد کدام گزینه    می تواند باشد؟

 

د)  ب و ج

ج) 67/1

ب) 0167/0

الف) 167/0

 


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ یکشنبه پانزدهم آبان 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |