دانلود جزوه کمک آموزشی توابع مثلثاتی درس حسابان سوم متوسطه که شامل درسنامه های آموزشی ، نکات تستی ، آموزش مباحث درسی و تست های تالیفی و کنکوری به همراه پاسخ تشریحی انتشارات نشر الگو است.

 

این جزوه شامل مباحث زیر است :

توابع مثلثاتی . تعریف نسبتهای مثلثاتی برای زوایای حاده . زاویه ی مثلثاتی . واحد رادیان . دایره ی مثلثاتی . محورهای سینوس و کسینوس . محورهای تانژانت و کتانژانت . روابط بین نسبتهای مثلثاتی براساس دایرهی مثلثاتی . اتحادهای مثلثاتی مقدماتی . توابع مثلثاتی . مدلسازی ریاضی با توابع مثلثاتی .

 


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ دوشنبه بیست و ششم دی 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

دانلود جزوه کمک آموزشی معادلات مثلثاتی درس حسابان سوم دبیرستان که شامل درسنامه های آموزشی ، نکات تستی ، آموزش مباحث درسی و تست های تالیفی و کنکوری به همراه پاسخ تشریحی انتشارات نشر الگو است.

این جزوه شامل مباحث زیر است :

معادلات مثلثاتی . چهار صورت اصلی معادلات مثلثاتی .  معادلات به شکل sin x   =  sin a . معادلات به شکل cosx = cosa . معادلات به شکل  tan x   =  tan a . معادلات به شکل  cot x   =  cot a . حل معادلات مثلثاتی . معادلات مثلثاتی  کلاسیک . حل معادلات مثلثاتی با استفاده از نامساوی ها . تمرین های تکمیلی معادلات مثلثاتی


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ یکشنبه بیست و پنجم دی 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |
دانلود کتاب حسابان سوم متوسطه
مقطع : متوسطه - نظری
پايه : ریاضی فیزیک
رشته : سال سوم
آخرين تاريخ بروز رسانى : 89


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ پنجشنبه بیست و دوم دی 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

دانلود جزوه کمک آموزشی حد و پیوستگی توابع درس حسابان سوم دبیرستان که شامل درسنامه های آموزشی ، نکات تستی ، آموزش مباحث درسی و تست های تالیفی و کنکوری به همراه پاسخ تشریحی انتشارات نشر الگو است.

این جزوه شامل مباحث زیر است :

حد و پيوستگي . مفاهيم مقدماتي حد . قضاياي حد . حد در توابع چند ضابطه ای . حد و پيوستگي . قضیه ي فشردگی . نتیجه اي از قضیه ي فشردگی درباره ي توابع کراندار . قضیه های دیگر در مورد وجود و عدم وجود حد . محاسبه ي حد در توابع مثلثاتی . محاسبه ی حد در عبارت های شامل جزء صحيح . صفر مطلق و صفر حدي  . تمرین های تکمیلی حد


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ سه شنبه بیستم دی 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

دانلود جزوه کمک آموزشی مبحث دنباله های حسابی و هندسی درس حسابان سوم دبیرستان که شامل درسنامه های آموزشی ، نکات تستی ، آموزش مباحث درسی و تست های تالیفی و کنکوری به همراه پاسخ تشریحی انتشارات نشر الگو است.

این جزوه شامل مباحث زیر است :

مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی . مجموع اعداد طبیعی متوالی . مجموع جملات دنبالهی هندسی . حد مجموع . مجموع اعداد مربع کامل متوالی . تمرین ها و تست های کنکوری دنباله های حسابی و هندسی همراه با پاسخ تشریحی


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ دوشنبه نوزدهم دی 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

دانلود جزوات رایگان حسابان و دیفرانسیل

حد

پیوستگی

...

ادامه مطلب را ببینید


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ یکشنبه ششم آذر 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

دانلود جزوه کمک آموزشی مبحث چند جمله ای ها و معادلات درجه دوم درس حسابان سوم دبیرستان که شامل درسنامه های آموزشی ، نکات تستی ، آموزش مباحث درسی و تست های تالیفی و کنکوری به همراه پاسخ تشریحی انتشارات نشر الگو است.

در درسهای ریاضی اول دبیرستان و ریاضی دوم دبیرستان شیوه ی حل معادلات درجه ی دوم و تعیین علامت عبارتهای درجه دوم رایاد گرفته اید . در این جزوه تکمیلی مبحث چند جمله ای ها و معادلات درجه دوم درس حسابان را به صورت جامع تر همراه با مطالب جدیدتری چون روابط بین ریشه ها و ماکزیمم و مینیمم توابع درجه دوم بیان شده و در پایان تست های چهارگزینه ای همراه با پاسخ تشریحی آورده شده است .

این جزوه شامل مباحث زیر است :

چند جمله ای و معادله ی درجه ی دوم . نمودار چندجمله ای درجه ی دوم .  ریشه ها در معادله ی درجه ی دوم. ارتباط  بین ریشه ها و نمودار چند جمله ای و معادلات درجه دوم  . مدل سازی و حل معادله درجه دوم . معادلات قابل تبدیل به معادله ی درجه ی دوم . روابط بین ریشه ها در معادله ی درجه ی دوم . عبارات جبری و معادلات و نامعادلات . ساختن معادله ی درجه ی دوم از روی ریشه ها. معادلات معکوس یکدیگر .  معادلات درجه ی بالاتر .  قضیه ی ویت . ماکزیمم و می نیمم در چندجمله ای درجه ی دوم . نقاط برخورد سهمی و محورها . محاسبه ی مقدار عبارات متقارن درباره ی ریشه های معادله تمرین های تکمیلی و پرسش های چهار گزینه ای چند جمله ای و معادله ی درجه ی دوم همراه با پاسخ های تشریحی .


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ چهارشنبه هجدهم آبان 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |

دانلود جزوه کمک آموزشی مشتق توابع و مفاهیم مشتق و آهنگ تغییرات درس حسابان سوم دبیرستان که شامل درسنامه های آموزشی ، نکات تستی ، آموزش مباحث درسی و تست های تالیفی و کنکوری به همراه پاسخ تشریحی انتشارات نشر الگو است

این جزوه شامل مباحث زیر است :

مفاهیم اولیه ی مشتق . مشتق های یك طرفه - مشتق پذیری و مشتق ناپذیری . مشتق انواع نقاط ناپذیری . آهنگ تغییرات . مشتق توابع . مشتق تابع مرکب و تابع وارون . نکات کنکوری عامل صفرکننده . مشتق در توابع چند ضابطه ای . قاعده ی زنجیره ای . مشتق در توابع شامل قدرمطلق . مشتق در توابع شامل جزءصحیح . مشتق توابع وارون . مشتق توابع وارون مثلثاتی . زوج و فرد بودن تابع . تناوب . کاربرد هایی از مشتق . تمرین های تکمیلی مشتق توابع . آهنگ تغییرات . روش کلی حل مسائل آهنگ تغییرات در کمیتهای وابسته .


ادامه مطلب
+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ پنجشنبه دوازدهم آبان 1390 ] منتظر نظرات شما هستیم |