تست1

حاصل  کدامیک از موارد زیر است  

د)جذر ندارد

ج)

ب) 5 –

الف) 5 +

 


 

تست2: 

حاصل برابر است با  

د)

ج)

ب) 1053

الف) 117

 


 

تست3: 

حاصل عبارت برابر است با  

د )3    

ج)

ب)2

الف)

 


 

تست4

حاصل جذر زیر برابر است با :                                                                            

      

د)

ج)

ب)

الف)

 


 

تست5: 

حاصل کسر به صورت دقیق برابر است با :  

د) 2- 32

ج) 2+ 23

ب) 32

الف) 23

+ [ نوشته شده توسط : یک دبیر ریاضی ] [ پنجشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۰ ] منتظر نظرات شما هستیم |